นักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง การทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษระดับประเทศ

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 24 ต.ค. 2562
โดย : นางสาวมนิดา กาวิชัยคำ

 

เด็กหญิงนันทัชพร  ปังกิลินันท์  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 ห้องเรียนพิเศษ MEP

ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทองแดง โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

 

 

 

 

เด็กหญิงปริญยดา  นันตา  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 ห้องเรียนพิเศษ MEP

ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทองแดง โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562