ผู้บริหาร

 

ชื่อ :  นายสุพล  ภัทรวาทิน

 

ตำแหน่ง  : ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท

 

 

ชื่อ :  นางจันทร์ฉาย  กันธะวงศ์

 

ตำแหน่ง  : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

 

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท

 

 

ชื่อ :  นางอัจฉรา  ชุมภู

 

ตำแหน่ง  : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ

 

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท

 

 

ชื่อ :  นางปิยนาถ  คันธะวงศ์

 

ตำแหน่ง  : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล

 

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท

 

 

ชื่อ :  นางสาวอมรรัตน์  แสนตา

 

ตำแหน่ง  : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท