ประวัติโรงเรียน

         โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)  เดิมใช้ชื่อว่า  โรงเรียนประจำอำเภอเถิน  ตำบลล้อมแรด  ตั้งอยู่หมู่ที่ 3  ตำบลล้อมแรด  อำเภอเถิน  จังหวัดลำปาง  สร้างด้วยเงิน ศึกษาพลี  เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2466  จำนวนนักเรียนทั้งหมด 556 คน  มีนายประเสริฐ  เสนาชัย  เป็นครูใหญ่คนแรก

          พ.ศ.2473  นายบุญเท่ง  ทองสวัสดิ์  อดีตรองนายกรัฐมนตรี  ขณะนั้นดำรงตำแหน่งปลัดอำเภอเถิน  ได้สร้างอาคารเรียนขึ้น 1 หลัง ให้ชื่อว่า  เรือนทองสวัสดิ์อนุกูล  เปิดทำการสอน  ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ต่อมาหลวงอนุมัติราชกิจ  นายอำเภอเถิน  ร่วมกับ  นายปัน  จันทร์วงศ์  ธรรมการอำเภอเถิน  ได้จัดซื้อที่ดินแปลงใหม่ที่บ้านท่านาง  หมู่ที่ 3  ตำบลล้อมแรด  อำเภอเถิน  จังหวัดลำปาง  เพื่อก่อสร้างโรงเรียนใหม่  เนื่องจากสถานที่เดิมคับแคบ  และจำนวนนักเรียนมีมากขึ้นเรื่อย ๆ  จึงได้ย้ายดรงเรียนจาก  หมู่ที่ 4  ตำบลล้อมแรด  มาอยู่ที่บ้านท่านาง  หมู่ที่ 3  ตำบลล้อมแรด  ที่ตั้งโรงเรียนปัจจุบัน  และใช้ชื่อว่า  โรงเรียนประชาบาลตำบลล้อมแรด (บ้านท่านาง)

          พ.ศ.2538  ได้เปลี่ยนชื่อเป็น  โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)  ตามนโยบายของจังหวัดลำปาง  เพื่อแก้ไขปัญหา และสกัดกั้นไม่ให้เด็กต่างอำเภอ  เข้ามาเรียนในตัวจังหวัดมาก  จะทำให้เกิดปัญหาประชากรนักเรียนแออัด  จึงยกฐานะให้โรงเรียนบ้านท่านาง  เป็นโรงเรียนอนุบาลประจำอำเภอ  ตั้งแต่นั้นมา

          ปัจจุบันโรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)  มีเนื้อที่ทำการทั้งหมด  10 ไร่  2 งาน  56  ตารางวา  เปิดทำการสอนระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษา  มีจำนวนบุคลากรครู  32 คน  ข้าราชการครู 23 คน  เจ้าหน้าที่ธุรการ  1 คน  ครูอัตราจ้าง 9 คน ช่างไม้ 1 คน ลูกจ้างชั่วคราว 1 คน  จำนวนนักเรียน 572 คน  ภายใต้การบริหารงานของ  นายสุพล  ภัทรวาทิน  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)  โดยมีนายประสาน  คูสวัสดิ์  เป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน